BIC®ÅTAGANDE FÖR KVALITET OCH SÄKERHET

Bläddra nedåt för att veta mer

 

Nr 1 KVALITET OCH SÄKERHET      Nr 2  VÅRA ÅTAGANDEN

N1 KVALITET OCH SÄKERHET 

VAD INNEBÄR SS-EN ISO 9994-STANDARDEN?

Det är en internationell standard som ställer upp krav för tändare för att garantera en rimlig grad av användarsäkerhet vid normal användning eller vid felaktig användning av tändare som rimligen hade kunnat förutses.

Eftersom tändare är anordningar som ger upphov till lågor, är syftet med säkerhetsanvisningarna i denna internationella standard att minska eventuella risker för användare.

Tändare som inte uppfyller säkerhetsstandard SS-EN ISO 9994 antas inte vara säkra och utgöra en fara för användare.

Alla BIC® tändare uppfyller eller överträffar säkerhetsstandarden SS-EN ISO 9994.

TILLVERKNING AV HÖG STANDARD​

Konsumenter utsätter sina tändare för en lång rad olika situationer och extrema temperaturer. Tändare av sämre kvalitet kommer under sådana förhållanden att drabbas av defekter av olika slag.


För att tåla mer krävande förhållanden än enligt standardkraven tillverkar BIC® därför sina tändare enligt en mycket högre standard.

 

DE VIKTIGASTE KRAVEN ENLIGT SS-EN ISO 9994

TID INNAN LÅGAN SLOCKNAR

Efter att en användare tagit bort fingret från tändaren ska den öppna lågan försvinna inom två sekunder och en låga som eventuellt finns kvar under huva eller vindskydd ska ha slocknat helt inom ytterligare två sekunder.

* Alla BIC® tändare slocknar inom mindre än en halv sekund.

LÅGANS HÖJD

Lågan får inte vara längre än 120 mm för justerbara lågor och kortare än 50 mm för lågor som inte kan justeras

* BIC® tändare har en enhetlig låga som väl faller inom säkerhetsnormerna.

OJÄMN OCH SPOTTANDE LÅGA

Tändaren ska garantera en jämn och stadig låga som inte spottar

* BIC® tändare har en konstruktion med fast låga som brinner jämnt utan att spotta.

BLOSSNING

Lågans höjd får inte variera med mer än 50 mm från stabilt läge.

Med andra ord får lågan inte plötsligt blossa upp och bli längre.


* BIC® tändare har en konstruktion med fast låga som inte ger upphov till någon blossning.

FALLTEST

Alla tändare ska kunna klara tre separata fall från en höjd av 1,5 meter utan att bränslebehållaren spricker, utan bestående självantändning och utan att gas frigörs (läckage) med mer än 15 milligram per minut.

* Alla BIC® tändare uppfyller dessa krav.

VÄTSKEVOLYM

Andelen vätska i bränslebehållaren får inte överstiga 85 % av behållarens volym. Detta för att medge viss expansion inuti tändarhuset vid (exempelvis) varmare väderförhållanden.

* Den automatiska tillverkningsprocessen för BIC® garanterar att bränslebehållaren inte fylls till mer än 85 % av sin volym.

TÅLIGHET MOT IHÅLLANDE LÅGA

Är en tändare tänd i två minuter eller mer får lågan högst vara 50 mm lång om den hålls lodrätt, utan att det uppstår några problem på grund av att komponenter fortsätter att brinna eller att ventilen spricker eller går sönder.

* Alla BIC® tändare uppfyller dessa krav.

TÅLIGHET MOT HÖG TEMPERATUR

Alla tändare ska kunna tåla att utsättas för 65 °C i fyra timmar utan att gas frigörs (läckage) med mer än 15 milligram per minut.

* Alla BIC® tändare uppfyller dessa krav.

VAD INGÅR I EN BIC® TÄNDARE?

BIC® GARANTERAR SÄKRA TÄNDARE

Sedan BIC® presenterade sin första tändare 1973, har företaget hela tiden vinnlagt sig om sina tändares kvalitet och säkerhet.

Sedan BIC® presenterade sin första tändare för mer än 45 år sedan, har företaget hela tiden vinnlagt sig om sina tändares kvalitet och säkerhet.

En tändare är i grund och botten en trycksatt gas i en behållare som antänds av en låga. Om den inte är ordentligt konstruerad och tillverkad kan den utgöra en verklig fara för alla.
 
Ändå uppfyller mer än två tredjedelar av tändarmodellerna inte europeiska säkerhetsnormer.
Alla tändare är inte likvärdiga och det är viktigt att känna till vad som gör en tändare säker.
Därför håller BIC®, och kommer fortsatt att hålla, din säkerhet som sin allra högsta prioritet.

BIC Lighters Manufacturing
BIC Quality and Safety

N2 - VÅRA ÅTAGANDEN

BIC® håller, och kommer fortsatt att hålla, din säkerhet som sin allra högsta prioritet.

ÅTAGANDE 1

Alla BIC® ficktändare uppfyller eller överträffar kraven enligt EU:s säkerhetsstandard SS-EN ISO 9994​

ÅTAGANDE 2

Alla BIC® tändare genomgår fler än 50 kvalitetskontroller.​

 

ÅTAGANDE 3

BIC® garanterar en integrerad tillverkningsprocess i sina fabriker i Europa​​​​

 

ÅTAGANDE 4

BIC® ställer säkerheten i centrum för fortlöpande forskning och utveckling​

ÅTAGANDE 5

Medarbetare hos BIC® i fabrikerna ägnar 25 % av sin tid åt kvalitetskontroller

ÅTAGANDE 6

BIC® är en aktiv medlem av sammanslutningar för tändarsäkerhet​​

ÅTAGANDE 7

BIC® har i mer än 30 år engagerat sig för hållbara och långsiktiga säkerhetsprogram