BIC® – VÅRT ÅTAGANDE FÖR KVALITET OCH SÄKERHET

Rulla ned för att läsa mer

 

Nr 1 KVALITET OCH SÄKERHET      Nr 2  VÅRA ÅTAGANDEN

N1 KVALITET OCH SÄKERHET 

VAD INNEBÄR STANDARDEN SS-EN ISO 9994?

SS-EN ISO 9994 är en internationell standard som ställer krav på tändare. Syftet med standarden är att garantera en rimlig grad av användarsäkerhet vid normal användning eller vid felaktig användning av tändare, om detta rimligen hade kunnat förutses.

Eftersom tändare ger upphov till lågor, är syftet med säkerhetsanvisningarna i denna internationella standard att minska eventuella risker för användaren.

Tändare som inte uppfyller säkerhetsstandarden SS-EN ISO 9994 anses inte vara säkra och förmodas utgöra en fara för användaren.

Alla BIC®-tändare uppfyller eller överträffar säkerhetsstandarden SS-EN ISO 9994.

TILLVERKNING AV HÖG STANDARD​

När användaren tar bort sitt finger från tändarens knapp, ska den öppna lågan försvinna inom två sekunder och en låga som eventuellt finns kvar under huva eller vindskydd ska ha slocknat helt inom ytterligare två sekunder.

* Alla BIC®-tändare slocknar inom mindre än en halv sekund.

 

DE VIKTIGASTE KRAVEN ENLIGT SS-EN ISO 9994

TID INNAN LÅGAN SLOCKNAR

När användaren tar bort sitt finger från tändarens knapp, ska den öppna lågan försvinna inom två sekunder och en låga som eventuellt finns kvar under huva eller vindskydd ska ha slocknat helt inom ytterligare två sekunder.

* Alla BIC®-tändare slocknar inom mindre än en halv sekund.

LÅGANS HÖJD

Justerbara lågor får inte vara högre än 120 mm och lågor som inte kan justeras får inte vara lägre än 50 mm.

* BIC® tändare har en enhetlig låga som väl faller inom säkerhetsnormerna.

OJÄMN OCH SPOTTANDE LÅGA

Tändaren ska ge en jämn och stadig låga som inte spottar.

BIC®-tändare har en konstruktion med en fast låga som brinner jämnt, utan att spotta.

BLOSSNING

Lågans höjd får inte variera med mer än 50 mm från stabilt läge.

Med andra ord får lågan inte plötsligt blossa upp och bli högre.


BIC®-tändare har en konstruktion med en fast låga som inte ger upphov till någon blossning.

FALLTEST

Alla tändare ska kunna klara tre separata fall från en höjd av 1,5 meter utan att bränslebehållaren spricker, utan bestående självantändning och utan att gas frigörs (läckage) med mer än 15 milligram per minut.

* Alla BIC® tändare uppfyller dessa krav.

VÄTSKEVOLYM

Andelen vätska i bränslebehållaren får inte överstiga 85 % av behållarens volym. Det beror på att viss expansion måste kunna ske inuti tändarhuset, exempelvis om den omgivande temperaturen stiger.

* Den automatiska tillverkningsprocessen för BIC®-tändare garanterar att bränslebehållaren inte fylls till mer än 85 % av sin volym.

TÅLIGHET MOT IHÅLLANDE LÅGA

Om en tändare är tänd i två minuter eller mer, får lågan vara max. 50 mm hög om den hålls lodrätt och det får inte uppstå några problem på grund av att komponenter fortsätter att brinna eller att ventilen spricker eller går sönder..

* Alla BIC® tändare uppfyller dessa krav.

TÅLIGHET MOT HÖG TEMPERATUR

Alla tändare ska kunna tåla att utsättas för 65 °C i fyra timmar utan att gas frigörs (läckage) med mer än 15 milligram per minut.

* Alla BIC® tändare uppfyller dessa krav.

VAD BESTÅR EN BIC®-TÄNDARE AV?

BIC® GARANTERAR SÄKRA TÄNDARE

BIC® lanserade sin första tändare 1973 och sedan dess har tändarnas kvalitet och säkerhet varit vår högsta prioritet.

För över 45 år sedan lanserade BIC® sin första tändare och sedan dess har vi alltid prioriterat tändarnas kvalitet och säkerhet.

En tändare är i grund och botten en trycksatt gas i en behållare som antänds av en låga. Om tändaren inte är ordentligt konstruerad och tillverkad kan den bli riktigt farlig. 
 
Trots detta uppfyller inte över två tredjedelar av tändarmodellerna de europeiska säkerhetsnormerna.
 
Alla tändare är inte likvärdiga och det är viktigt att du känner till vad som gör en tändare säker.

BIC® prioriterar alltid din säkerhet högst.

BIC Lighters Manufacturing
BIC Quality and Safety

N2 - VÅRA ÅTAGANDEN

BIC® håller, och kommer fortsatt att hålla, din säkerhet som sin allra högsta prioritet.

ÅTAGANDE 1

Alla BIC® ficktändare uppfyller eller överträffar kraven i EU:s säkerhetsstandard SS-EN ISO 9994​.

ÅTAGANDE 2

Alla BIC®-tändare genomgår fler än 50 kvalitetskontroller.​

 

ÅTAGANDE 3

BIC® garanterar en integrerad tillverkningsprocess i sina fabriker i Europa​​.

 

ÅTAGANDE 4

BIC® sätter säkerheten i centrum för fortlöpande forskning och utveckling​.

ÅTAGANDE 5

Fabriksmedarbetare hos BIC® ägnar 25 % av sin tid åt kvalitetskontroller​.

ÅTAGANDE 6

BIC® är en aktiv medlem av sammanslutningar för tändarsäkerhet​.

ÅTAGANDE 7

BIC® har i över 30 år engagerat sig för hållbara och långsiktiga säkerhetsprogram.